О П Е Р А Т И В Н А   П Р О Г Р А М А
“О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3”

Процедура: BG161PO005/10/3.0/2/20
“Дейности за опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Проект № 5103020-3-646: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от
нея щети върху селскостопанското имущество
на територията на РИОСВ - Смолян ”

Заповед № РД-42/17. 01. 2012 г. на МОСВ


Бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян
Начало

За нас

За проекта

Новини

Предстоящо

Архив

Галерия

Връзки

Контакти

Форум

Любопитно

Онлайн ГИСПри случаи на инциденти с мечка се свържете незабавно с групата за бързо реагиране (ГБР) при РИОСВ - Смолян:

0887 50 07 39
0885 59 00 60


Правила за поведение
на човека при среща с мечкаВОДЕЩИ НОВИНИ:

На 29 декември 2014 година от 11.30 часа в залата на РИОСВ-Смолян ще се проведе заключителна среща и финална пресконференция по проекта

На 29 декември 2014 година от 11.30 часа в залата на РИОСВ-Смолян ще се проведе заключителна среща и финална пресконференция по проекта...виж още

22.12.2014г.Млади природолюбители от училищата в гр. Девин , с.Смилян и гр.Смолян-кв.Устово, създадоха училищни разсадници за горско-плодни насаждения по проекта за кафявата мечка на РИОСВ-Смолян

    През ноември и декември 2014 година в рамките на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на... виж още

10.12.2014г.На 12 юни 2014 година се проведе междинна пресконференция за отчитане напредъка по проекта

    На 12 юни 2014 година се проведе междинна пресконференция за отчитане напредъка по проекта... виж още

12.06.2014г.На специална церемония, състояла се на 12 юни, бяха наградени победителите в областните ученически конкурси за разработване на есе или разказ и за рисунка под мотото:"Мечката-наш приятел"

    На специална церемония, състояла се на 12 юни, бяха наградени победителите в областните ученически конкурси за разработване на есе или разказ... виж още

12.06.2014г.Оперативна програма
'Околна среда' 2007-2013 г.


Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Репулика България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РИОСВ - гр. Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите